§1 Organisasjon
Klubbens offisielle navn er Klubb Alfa Romeo Norge. Den ble startet i 1982 og er en landsomfattende organisasjon. Klubben ledes av et styre og dens høyeste myndighet er årsmøtet. Lokale underavdelinger kan opprettes ved behov.

§2 Formål
Klubb Alfa Romeo Norge skal virke som en samlende organisasjon for eiere av og interesserte i Alfa Romeo. 

§3 Medlemmer
Alle som er interessert i/eiere av Alfa Romeo kan bli medlem. Styret kan utnevne æresmedlemmer. 

§3.1 Et æresmedlem er en person som har gjort en spesiell innsats for å fremme Alfa Romeo i Norge. Æresmedlemmer har ikke stemmerett og de er fritatt for kontingent. Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet.

§3.2 Styret kan videre utnevne hedersmedlemmer. Et hedersmedlem er et medlem som over 10 år har aktivt jobbet for drift av klubben og for klubbens medlemmer.

§3.3 Suspensjon eller ekskludering: Medlemmer som motarbeider klubbens eller medlemmers interesser eller på annen måte skader klubbens anseelse, kan av styret suspenderes til neste årsmøte. Videre suspensjon evt. ekskludering kan vedtas av årsmøtet. Vedkommende har møte- og talerett, men ikke stemmerett på det aktuelle årsmøtet. Berørte parter skal varsles senest 10 dager før årsmøtet slik at deres/dens syn kan legges frem skriftlig.

§4 Årsmøte
§4.1 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det kan være ordinært eller ekstraordinært, begge deler er beslutningsdyktige uansett antall fremmøtte. Avstemninger avgjøres med simpelt flertall, se §5. Årsmøtet ledes av styrets leder. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

§4.2 Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. april hvert år.

§4.3 Innkalling til årsmøte, inkludert informasjon om valgkomité, ref. §6, skal sendes ut senest fire (4) uker til alle medlemmer. Det benyttes elektronisk innkalling (eksempelvis Gnist, e-post eller sms). 

§4.4 Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende senest to (2) uker før møtet.

§4.5 Bindende sakliste skal sendes ut via gjeldende kanaler senest en-1 uke før møtet. Dette inkluderer revidert regnskap.

§4.6 Kontingenten:
– kontingenten pr. år er den som til enhver tid er bestemt av årsmøtet.
– kontingentsendringer kan kun vedtas av årsmøtet.
– ved innmelding etter 1. juli betales halv kontingent d.å. Ved innmelding etter 1. november betales det ikke for inneværende år og man er registrert medlem for kommende år.
– kontingent sendes ut innen 15. i januar for året den er gjeldende.

§4.6 Kun hedersmedlemmer samt medlemmer som har betalt kontingent senest 3 uker før årsmøtet avholdes, har stemmerett.

Hver årsmøtedeltaker (med gyldig medlemskap) vil maksimalt kunne stille med én (1) fullmakt. 

Avstemming foregår ved akklamasjon, med mindre en eller flere medlemmer krever skriftlig avstemming. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. 

§4.7 Årsmøtet kan avholdes som fysisk møte med oppmøte og som digitalt møte på Teams o.l.
På årsmøtet skal følgende behandles:
– Konstituering av møtet
– Valg av møteleder
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av dagsorden
– Valg av referent
– Valg av tellekorps
– Valg av 2 medlemmer som sammen med lederen skal underskrive protokollen.
• Årsmelding fra siste kalenderår
• Revidert regnskap fra siste kalenderår
• Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
• Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 
• Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
• Treffe avgjørelser om hvor stort beløp av det regnskapsmessige resultat skal avsettes til fonds.
• Velge det antall styremedlemmer og varamedlemmer som står på valg. Ref. §6
• Valg av valgkomité på 3 medlemmer, jf. §6.
• Valg av 2 revisorer eller ekstern revisor

Videre kan årsmøtet:
– Foreta vedtektsendringer.
– Velge fagutvalg for det enkelte arbeidsfelt, f.eks. banegruppe.
– Delegere myndighet til styret og/eller faggruppe.
– Fastsette vederlag for tillitsverv.

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis flertallet i styret eller minst en tredjedel av medlemmene på årsmøtet, skriftlig forlanger det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. 

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minimum to (2) ukers varsel gjennom samme kanaler som ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 

Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. 

Ekstraordinært årsmøtet kan avholdes som fysisk møte med oppmøte og som digitalt møte på Team og lignende. Dette avhengig av hva styret anser som hensiktsmessig.

§5 Styret
• Styret består av 7 medlemmer, leder, nestleder, kasserer og fire-4 styremedlemmer. Endringer i styremedlemmenes antall kan vedtas av årsmøtet
• Det skal avholdes minst 2 styremøter pr. år.
• Styrets leder velges for et-1 år. Hvert styremedlem velges for 2 år av gangen, gjenvalg kan finne sted. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder og kasserer.
• Redaktøren av Alfanytt har møterett, men ikke stemmerett.
• Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Ved avgjørelser angående klubbens økonomi skal kassereren være til stede.
• Styret er forpliktet til å handle i overensstemmelse med årsmøtets vedtak 
• Styret skal avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
• Styret skal arbeide for at Klubb Alfa Romeo Norge skal virke som en samlende organisasjon for eiere av og interesserte i Alfa Romeo i samsvar med klubbens formål (jfr §2).
• Styret kan delegere deler av sin myndighet til eventuelle fagutvalg.
• Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.  Denne skal være tilgjengelig for medlemmene.

§6 Valgkomité
• Klubben skal ha en valgkomité bestående av 3 personer. Valgkomiteen konstituerer seg selv.
• Valgkomiteen velges på årsmøtet og sitter frem til neste årsmøte. Oppløsning av valgkomité skjer ved at den selv sier opp eller årsmøtet endrer på dens sammensetning. 
• Sammen med innkalling til årsmøtet sendes info om valgkomité, slik at medlemmer vet hvor de kan henvende selg for å foreslå kandidater.

• Forslag til klubbens styre skal komme valgkomiteen i hende senest tre (3) uker før årsmøtet.

• Kun medlemmer av klubben kan foreslå representanter til styreverv.

• Både forslagsstiller og kandidat må ha gyldig medlemskap for det året som det aktuelle årsmøte gjelder.

• Valgkomiteens innstilling skal sendes ut sammen med endelig saksliste, ref §4.5

• Årsmøtet har mulighet til å både stemme for valgkomiteens innstilling men også på andre kandidater som har kommet som forslag i henhold til nevnte rutiner.

• Medlemmer av valgkomiteen kan av habilitetshensyn ikke inneha styreverv eller være revisor i klubben. Dersom valgkomiteen innstiller en av dens medlemmer til styreverv eller som revisor skal vedkommende erklære seg inhabil og trekke seg fra komiteens arbeid.

§7 Regnskap
Det skal føres regnskap for klubbens økonomi. Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapet skal føres i det regnskapssystem som er valgt av klubben og følge normal god regnskapsskikk. Kassereren skal legge frem foreløpige regnskap for styret hvert kvartal. Regnskapet skal oversendes revisor senest ved utgangen av januar påfølgende år.

§7.1 Revisor kan ikke være medlem av styret eller inneha andre verv i klubben. Man kan også velge å kjøpe revisortjenesten eksternt. I tilfelle man velger ekstern revisor skal denne være registrert revisor

§8 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være på sakslisten til årsmøtet. Slike endringer kan kun foretas hvis minst to tredjedeler av årsmøtedeltakerne stemmer for.

§9 Sosiale media
Med sosiale media menes digitale nettverk som Facebook, Snapchat, Instagram og andre kanaler man kommuniserer digitalt. 
• All kommunikasjon skal fremstå saklig. Dette er vårt ansikt utad.
• Sosiale media skal benyttes til å fram snakke og vise klubben fra en seriøs side.
• Krenkende og nedlatende oppførsel kan medføre utestenging med varierende grad.

Det aktuelle medias grupperegler skal følges. Håndheves av aktuelt medias moderatorer. 

§10 Nedleggelse
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av klubben, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Fordeling av klubbens midler vedtas av siste årsmøte.