Klubbens vedtekter

 

§1 Organisasjon
Klubbens offisielle navn er Klubb Alfa Romeo Norge. Den ble startet i 1982 og er en landsomfattende organisasjon. Klubben ledes av et styre – og dens høyeste myndighet er årsmøtet. Lokale underavdelinger kan opprettes ved behov.

§2 Formål
Klubben skal virke som en samlende organisasjon for eiere av og interesserte i Alfa Romeo.

§3 Medlemmer

Alle som er interessert i Alfa Romeo kan bli medlem. Styret kan utnevne hedersmedlemmer. Et hedersmedlem er et klubbmedlem som over 10 år har vært aktivt engasjert i drift av klubben – eller som på annen måte har vist fremragende innsats i arbeid for klubben. Styret kan også utnevne æresmedlemmer. Et æresmedlem er en person som har gjort en spesiell innsats for å fremme Alfa Romeo i Norge. Æresmedlemmer har ikke stemmerett og de er fritatt for kontingent. 

  Medlemmer som motarbeider klubbens eller medlemmers interesser – eller på annen måte skader klubbens anseelse – kan av styret suspenderes til neste årsmøte. Videre suspensjon eller ekskludering kan vedtas av årsmøtet. Vedkommende har møte- og talerett, men ikke stemmerett på det aktuelle årsmøtet.

§4 Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det kan være ordinært eller ekstraordinært, begge deler er beslutningsdyktige uansett antall fremmøtte. Avstemninger avgjøres med simpelt flertall (jfr §5). Årsmøtet ledes av styreleder – eller den som styreleder utnevner. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Hvert år skal et ordinært årsmøte holdes innen 1. april.

  Innkalling med saksliste skal sendes ut senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet innkalles av styret. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 1 måned før innkallingen. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Sammen med innkallingen sendes info om valgkomité. Kontingenten er den som til enhver tid er bestemt av årsmøtet. Kontingent-endringer kan kun vedtas av årsmøtet. Ved innmelding etter 31. juli betales halv kontingent.

Kun medlemmer som har betalt kontingent for det året årsmøtet avholdes, har stemmerett. Hver årsmøtedeltaker vil maksimalt kunne stille med 1 fullmakt. Avstemming foregår ved akklamasjon, med mindre ett eller flere medlemmer krever skriftlig avstemming. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet: 
A) Godkjenning av innkalling  
B) Godkjenning av dagsorden  
C) Valg av referent
D) Valg av tellekorps  
E) Valg av 2 medlemmer som sammen med styreleder skal underskrive protokollen
2. Årsmelding fra siste kalenderår
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
7. Velge det antall styremedlemmer som står på valg
8. Valg av valgkomité på minst 2 medlemmer (jfr §7)
9. Valg av revisor

Videre kan årsmøtet:
• Foreta vedtektsendringer
• Endre antall medlemmer i styret
• Velge fagutvalg for det enkelte arbeidsfelt, f.eks. banegruppe
• Delegere myndighet til styret og/eller faggruppe
• Fastsette vederlag for tillitsverv


Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis flertallet i styret krever det. Det samme gjelder om minst 1/3-del av medlemmene krever det skriftlig eller at minst 1/3-del av de fremmøtte på årsmøtet krever det. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

§5 Styret
Styret består av 7 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer og 4 styremedlemmer. Det skal avholdes minst 2 styremøter i året. Hvert styremedlem velges for 2 år av gangen, gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv. Alfanytts redaktør har møterett, men ikke stemmerett. Styret er beslutningsdyktig når et flertall (minst 4) av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Ved avgjørelser angående økonomi skal kassereren være til stede.

  Styret er forpliktet til å handle i overensstemmelse med årsmøtets vedtak. Styret skal avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år. Styret skal arbeide for at klubben skal virke som en samlende organisasjon (jfr §2). Styret kan delegere deler av sin myndighet til eventuelle fagutvalg. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for medlemmene på forespørsel.

§6 Regnskap
Kasserer fører regnskap etter kontantprinsippet i kassadagbok. Alle bilag som er grunnlag for kassadagboken samles, slik at de kan kontrolleres av revisor. Revisor skal gjennomgå regnskapet. Regnskap signert av kasserer og revisor skal fremlegges for årsmøtet senest påfølgende år. Revisor kan ikke være medlem av styret. Revisor kan når som helst kreve kontroll av regnskapet.

§7 Valgkomiteen
Klubben skal ha en valgkomité bestående av minst 2 klubbmedlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen velges for 1 år av gangen, gjenvalg kan finne sted. Oppløsning av komiteen skjer ved at den selv sier opp eller at årsmøtet endrer på dens sammensetning. Kun klubbmedlemmer kan foreslå representanter til styreverv. Både forslagsstiller og kandidat må ha gyldig klubbmedlemskap.

§8 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være på sakslisten til årsmøtet. Slike endringer kan kun foretas hvis minst 2/3-deler av de fremmøtte på årsmøtet stemmer for.

§9 Nedleggelse
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av klubben, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3-dels flertall i 2 påfølgende ordinære årsmøter. Fordeling av klubbens midler vedtas av det siste årsmøtet.