Hilde Margrete style=

Hilde Margrete

Styremedlem/terminlistesjef
Morten Nesheim style=

Morten Nesheim

Styreleder
Siri style=

Siri

Medlemskontakt
Jon Sigurd Smith style=

Jon Sigurd Smith

Kasserer
Kenneth Eriksen style=

Kenneth Eriksen

Styremedlem
Nina Kristin Gramstad style=

Nina Kristin Gramstad

Styremedlem
Arve Vassbotn style=

Arve Vassbotn

Styremedlem