Morten Nesheim style=

Morten Nesheim

Styreleder
Tin Nguyen style=

Tin Nguyen

Nestleder
Nina Kristin Gramstad style=

Nina Kristin Gramstad

Medlemskontakt Styremedlem
Jon Sigurd Smith style=

Jon Sigurd Smith

Kasserer
Kenneth Eriksen style=

Kenneth Eriksen

Styremedlem
Arve Vassbotn style=

Arve Vassbotn

Styremedlem